RODO

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR, RODO) – rozporządzenie unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych.

 

W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe?

LUDMO S.A. działając zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuje iż jest administratorem danych osobowych swoich klientów.

Fakt ten oznacza iż bierzemy odpowiedzialność za bezpieczne wykorzystanie danych osobowych zgodnie z zakresem umów jak i przepisów.

Dlaczego wykorzystujemy dane osobowe klientów?

Dane osobowe klientów pozyskane w momencie podpisania umowy, jak i w trakcie jej trwania przetwarzane są do następujących celów:

1. zawierania i wykonywania obowiązków wynikających z umowy w sposób należyty i poprawny, w trakcie jej trwania jak i do czasu jej rozliczenia,

2. działania zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa w zakresie związanym z fakturowaniem świadczonych usług, prawidłowym rozliczeniem reklamacji, jak i zgodnie z zasadami prawa telekomunikacyjnego. Wykorzystanie danych osobowych klientów ma miejsce w momencie trwania umowy, ale również w przedziale czasowym jaki przewiduje prawo po jej zakończeniu, jak również do momentu w którym istnieje uzasadniony interes spółki do ich przetwarzania ze względu na ryzyko poniesienia kar ze strony urzędów państwa,

3. świadczenia usług w prawidłowy sposób, jak i nadzorowania nadużyć w celu ochrony, oraz wsparcia klientów w momencie problemów technicznych,

4. bezpośredniej komunikacji z klientem, jak i informowania go o zmianach i ulepszeniach wdrażanych do zakresu usług LUDMO,

5. przygotowania raportów, statystyk jak i zestawień wyników poszczególnych zawodników, oraz porównywanie ich między sobą, będących podstawą zakresu usług przedsiębiorstwa,

6. oceny kondycji płatniczej klienta.

 

Jakie dane wymagamy?

Obowiązkowe dane które należy podać podczas rejestracji, jak również w trakcie korzystania z usług LUDMO zostały oznaczone polami z gwiazdką „*”. Wymagamy jedynie dane które są niezbędne do prawidłowego zawarcia jak i wykonywania treści umowy. Pola nie oznaczone gwiazdką „*” nie są obowiązkowe, a co za tym idzie klient wyraża zgodę na ich przetwarzanie i dobrowolnie je podaje.

Gdzie przechowywane są dane?

Wszelkie dane przechowywane są wewnątrz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmuje kraje EU, Norwegię Lichtenstein oraz Islandię). Na chwilę obecną nie planujemy przeniesienia danych poza ten obszar.

Dane lokalizacyjne i telemetryczne

Korzystając z usług LUDMO, klient udostępnia świadomie dane lokalizacyjne i telemetryczne swoje, czy też swoich zawodników w celu ich przetworzenia i wizualizacji w formie raportów. Działanie to jest podstawą usługi LUDMO. Dane lokalizacyjne i telemetryczne użytkowników przetwarzamy wyłącznie do celów sportowej analizy zachowania zawodnika podczas gry, treningu lub innej aktywności fizycznej będącej przedmiotem oceny trenera danego zespołu.

Dane z zewnętrznych czujników

Dane z zewnętrznych czujników, takich jak przykładowo czujnik serca mogą stanowić uzupełnienie danych lokalizacyjnych i telemetrycznych. Dane tego typu zbierane są dobrowolnie przez klienta. W przypadku wątpliwości klient zobowiązany jest o uzyskanie zgody na zbieranie tych danych o zawodniku. LUDMO nie wykorzystuje danych mogących zostać zakwalifikowane jako medyczne, lub określające stan zdrowia zawodnika do celów telemedycznych. LUDMO jedynie przetwarza otrzymane dane w celu ich przedstawienia w formie podstawowych raportów wizualizujących odpowiednie parametry. Analiza jak
i interpretacje wyników danych z zewnętrznych czujników leży po stronie klienta.

Uprawnienia klienta

Klient ma prawo złożyć wniosek w celu: poprawienia danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; wglądu do zebranych danych.

Prawo do sprzeciwu

Klient w każdym momencie ma prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, związanych z informowaniem go przez usługodawcę LUDMO
o nowych rozwiązaniach jak i usługach. W uzasadnionych sytuacjach klient ma prawo do sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych również w innych przypadkach. Po rozpatrzeniu takiego wniosku czynności te zostaną zaprzestane.

Zgoda

W przypadkach gdzie przetwarzanie danych osobowych klienta nie jest wymagane ze względu na obowiązujące przepisy prawa, ani nie leży w zakresie prawnie uzasadnionego interesu usługodawcy, odpowiednia zgoda klienta będzie wymagana. Odpowiedni komunikat zostanie przedstawiony klientowi w formie pozwalającej na zapoznanie się z jego treścią. Wyrażenie zgody zostanie odnotowane w naszym systemie. Klient może w każdym momencie wycofać taką zgodę, a usługodawca odnotuje również taką decyzję i odpowiednio dostosuje zakres usług.

Skarga

Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy jest przekonany, że przetwarzanie danych osobowych klienta przez LUDMO jest niezgodne z prawem.

Uzupełniające informacje o danych osobowych.

Zmieniające się przepisy prawa mogą spowodować, iż pojawią się niezawarte w tym dokumencie sposoby wykorzystania danych osobowych klientów. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, odpowiednia zmiana
w niniejszej dokumentacji zostanie naniesiona i opublikowana. Do tego czasu obowiązuje obecna wersja dokumentu.

Stan na dzień: 12/11/2019

 

Dane kontaktowe

LUDMO S.A.
Mikołowska 51,
40-065 Katowice